โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เคลื่อนที่ พบปะ ประชาชน

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่ฮี้ ประจำปี 2558

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้ ประจำปี 2558

งานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ"รางวัลชนะเลิศ" ชมรมป้องกันไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่ฮี้

โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในภาคเหนือ

กีฬาสี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สัมพันธ์ ปี 2559

กิจกรรม พื้นที่จัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผา เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัญ หมู่ที่ 1 บ้านแม่เย็น

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า ประจำปี 2559

ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ประจำปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปิง

วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคการเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี

ประชาสัมพันธ์การยื่นจัดเก็บภาษี

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยแก้ว - แม่ปิง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าย - อ.ปาย หมู่ 2

โครงการแห่จองพารา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หย่อมบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางสี่แยก (แม่ฮี้-ทรายขาว) หมู่ 5

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง (แม่ฮี้ - ทรายขาว) หมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 1

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านดอยช้างบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปิง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปิง

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยหวายหมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านแม่ยะน้อย หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านแม่ยะน้อย หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปชช โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 5

ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างโครงการปรับเกลี่ยถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 4,6

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับเกลี่ยถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 4,6

ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 หย่อมบ้านดอยช้าง

ราคากลาง ปปช โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคา ศาลาหมู่บ้านบ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคา ศาลาบ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านห้วยหวาย

ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำในการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำในการเกษตร หมู่ที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านห้วยหวาย

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านห้วยหวาย

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังและขุดปรับสนามกีฬา หย่อมบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังและขุดปรับสนามกีฬา หมู่ 4 หย่อมบ้านห้วยหวาย

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายไม้หมุ้น หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายไม้หมุ้น หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1 หย่อมบ้านกุงหมอกคราม

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หย่อมบ้านกุงหอมกคราม หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1 หย่อมบ้านกุงหมอกคราม

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 หย่อมบ้านโป่งร้อน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 หย่อมบ้านโป่งร้อน

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 2

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประกาศประกวดจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัส

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองซอยส่งน้ำ หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองน้ำสาธารณะบ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธืราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านแม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำบ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตะกร้อ บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)

ประชาสัมพัธ์โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลุกรัง (อ่างเก็บน้ำบ้านท่าปาย)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลุกรัง(ทุ่งโฮ่งกองิ่้ว-หนองเสือ)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมประปาบ้านโป่งร้อน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามบาสเก็ตบอล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. อบต.แม่ฮี้

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามบาสเก็ตบอลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามบาสเก็ตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามกีฬาบาสเก็ตบอล

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ลาน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้ ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง สายคันคลองและกุงหมอกคราม

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ลาน คสล. สำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ผู้ชระการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ลาน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่ฮี้

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงบ้านกาญจนี หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้าง ศพด.บ้านแม่ปิง)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดทำฝารางระบายน้ำ บ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง ศพด.บ้านแม่ปิง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ทางลงบ้านกาญจนี

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตะกร้อ บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตะกร้อ บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง

ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ราบปีงบประมาณ 2558-2560)

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศ การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

สอบราคาโครงการปรับปรุงเส้นทางถ่ายโอนภารกิจ เส้น มส 4024 สายทางท่าปาย - อ.ปาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี2560

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ บัญชัรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติ เรื่องว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559

การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุของ อบต.แม่ฮี้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี

แผนชิงเผาและการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบกรณีเกิด Hotspot ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม

ประกาศสอบราคาโครงการซุ้มประตูบ้านท่าปาย หมู่ที่ ๓

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๒ หย่อมบ้านโป่งร้อน

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ปิง

แผนพัฒนา ๓ ปี (๕๘-๖๐)

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หย่อมบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางสี่แยก (แม่ฮี้-ทรายขาว) หมู่ 5

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง (แม่ฮี้ - ทรายขาว) หมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 1

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านดอยช้างบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปิง

ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปิง

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยหวายหมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. หย่อมบ้านแม่ยะน้อย หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านแม่ยะน้อย หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปชช โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 5

ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างโครงการปรับเกลี่ยถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 4,6

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับเกลี่ยถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 4,6

ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 1 หย่อมบ้านดอยช้าง

ราคากลาง ปปช โครงการก่อสร้างถนน คสล. หย่อมบ้านดอยช้าง หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคา ศาลาหมู่บ้านบ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคา ศาลาบ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านห้วยหวาย

ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำในการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน้ำในการเกษตร หมู่ที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านห้วยหวาย

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านห้วยหวาย

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังและขุดปรับสนามกีฬา หย่อมบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังและขุดปรับสนามกีฬา หมู่ 4 หย่อมบ้านห้วยหวาย

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายไม้หมุ้น หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายไม้หมุ้น หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1 หย่อมบ้านกุงหมอกคราม

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หย่อมบ้านกุงหอมกคราม หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1 หย่อมบ้านกุงหมอกคราม

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 หย่อมบ้านโป่งร้อน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 หย่อมบ้านโป่งร้อน

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว

ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 2

ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่เย็น หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประกาศประกวดจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัส

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคลองซอยส่งน้ำ หมู่ที่ 1

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองน้ำสาธารณะบ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธืราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านแม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ลาน คสล. อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำบ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตะกร้อ บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)

ประชาสัมพัธ์โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 2

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลุกรัง (อ่างเก็บน้ำบ้านท่าปาย)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลุกรัง(ทุ่งโฮ่งกองิ่้ว-หนองเสือ)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมประปาบ้านโป่งร้อน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามบาสเก็ตบอล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. อบต.แม่ฮี้

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามบาสเก็ตบอลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามบาสเก็ตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลและสนามกีฬาบาสเก็ตบอล

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ลาน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้ ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง สายคันคลองและกุงหมอกคราม

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ลาน คสล. สำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ผู้ชระการเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่ฮี้

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล. ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสำนักงาน อบต.แม่ฮี้

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงบ้านกาญจนี หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้าง ศพด.บ้านแม่ปิง)

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดทำฝารางระบายน้ำ บ้านท่าปาย หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง ศพด.บ้านแม่ปิง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ทางลงบ้านกาญจนี

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตะกร้อ บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตะกร้อ บ้านแม่ฮี้ หมู่ที่ 5

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสอบราคาโครงการซุ้มประตูบ้านท่าปาย หมู่ที่ ๓

ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๒ หย่อมบ้านโป่งร้อน

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ปิง

ผลงานและโครงการ