เกี่ยวกับเรา
              


              องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เดิมเป็นสภาตำบลแม่ฮี้ และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 
  11 สิงหาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตราที่ 40 และ 41 ซึ่งบัญญัติ
  ให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น และโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน หนี้สิน และบุคลากรของสภาตำบลไปเป็นขององค์การ
  บริหารส่วนตำบล 
              องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 331.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 207,001 ไร่ จำนวน 
  6 หมู่บ้าน 4 หย่อมบ้าน ประชากรทั้งสิ้น 3,500 คน แยกเป็นชาย 1,782 คน หญิง 1,718 คน