รูปภาพกิจกรรม
งานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ"รางวัลชนะเลิศ" ชมรมป้องกันไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่ฮี้
งานพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องคชรัตน์1 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
<< ย้อนกลับรูปภาพกิจกรรม