รูปภาพกิจกรรม
กิจกรรม พื้นที่จัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผา เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัญ หมู่ที่ 1 บ้านแม่เย็น
<< ย้อนกลับรูปภาพกิจกรรม