รูปภาพกิจกรรม
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคการเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
<< ย้อนกลับรูปภาพกิจกรรม