รูปภาพกิจกรรม
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยแก้ว - แม่ปิง
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยแก้ว - แม่ปิง วงเงินงบประมาณ 2,111,000.- บาท
<< ย้อนกลับรูปภาพกิจกรรม