รูปภาพกิจกรรม
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าย - อ.ปาย หมู่ 2
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าย - อ.ปาย หมู่ 2 วงเงินงบประมาณ 9,932,000.- บาท
<< ย้อนกลับรูปภาพกิจกรรม