รูปภาพกิจกรรม

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ เคลื่อนที่ พบปะ ประชาชน

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่ฮี้ ประจำปี 2558

โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้ ประจำปี 2558

งานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ"รางวัลชนะเลิศ" ชมรมป้องกันไฟป่าและหมอกควันตำบลแม่ฮี้

โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในภาคเหนือ

กีฬาสี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สัมพันธ์ ปี 2559

กิจกรรม พื้นที่จัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผา เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัญ หมู่ที่ 1 บ้านแม่เย็น

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า ประจำปี 2559

ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ประจำปี 2559

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปิง

วันเด็กแห่งชาติโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคการเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง

ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี

ประชาสัมพันธ์การยื่นจัดเก็บภาษี

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยแก้ว - แม่ปิง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าย - อ.ปาย หมู่ 2

โครงการแห่จองพารา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)