ประวัติตำบล
                                  

                      ตำบลแม่ฮี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอปาย ระยะทางจากอำเภอปายประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยตำบล
     แม่ฮี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 331.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 207,001 ไร่ จำนวน 6 หมู่บ้าน 4 หย่อมบ้าน ประชากรทั้งสิ้น 3,500 คน
     แยกเป็น ชาย 1,782 คน หญิง 1,718 คน

 
                  ทิศเหนือติด        ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                  ทิศใต้ติด           ตำบลเมืองแปง, ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                  ทิศตะวันออกติด อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
                  ทิศตะวันตกติด   เทศบาลตำบลปาย, ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
                      สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีป่าไม้หลายชนิด มีพื้นที่ราบระหว่างภูเขา และ ที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ ไว้สำหรับเป็น
     แหล่งเพาะปลูก และใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปาย ลำห้วยแม่เย็น ลำห้วยแม่ฮี้  ลำห้วยแม่ปิง ลำห้วย
     แม่ยะ และเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อการบริโภคที่สำคัญของตำบลแม่ฮี้ 


     การศึกษา
          - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง
          - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง
          - ห้องเรียนบ้านหัวแม่เย็น (ก่อนวัยเรียนถึงประถมศึกษา) 1 แห่ง
          - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง
 
     สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          - วัด / สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
          - โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง

 
     สาธารณสุข
          - สถานีอนามัยประจำตำบล  2  แห่ง