สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกแม่เย็น
                             น้ำตกแม่เย็นเป็นน้ำตากที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในอำเภอปาย ตั้งอยู่ในใจกลางป่าบ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้
        ต้องเดิน ทางด้วยเท้าเข้าไปประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-5 ชั่วโมง เริ่มต้นที่บริเวณฝายกั้นน้ำใกล้
        ทางเข้าวัดพระธาตุแม่เย็น เป็นเส้นทางดินลูกรังขึ้นเขาค่อนข้างยากลำบากพอสมควร 
                             น้ำตกแม่เย็นเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี แบ่งออกเป็น 3 ชั้น นักทองเที่ยวสามารถเข้าชมได้สะดวกเพียง
       ชั้นล่างเท่านั้น ซึ่งเบื้องล่างน้ำตกเป็นแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ หากต้องการขึ้นไปชมชั้นบน มีให้เลือกแบบโปรแกรม
       เดินป่า 2 วัน 1 คืน ช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวคือ ช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน ซึ่งอากาศดีเดินสบาย ส่วนฤดูฝนอาจเกิด
       อันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก
 
<< ย้อนกลับสถานที่ท่องเที่ยว