สถานที่ท่องเที่ยว
ขุนแม่ยะ
                              ดอกพญาเสือโคร่ง ณ ขุนแม่ยะ ตั้งอยู่ในความดูแลของ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ ในสังกัดส่วนจัดการ
         ต้นน้ำกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด
         คือตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นดอยสูงจาก ระดับน้ำ
         ทะเล ประมาณ 2,020 เมตร อาณาเขตพื้นที่ราว 87,500 ไร่ โดยพื้นที่ ทั้งหมดอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังและ
        เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา – แม่แสะ ในช่วงแรก ขุนแม่ยะ เป็นผืนป่าที่เสื่อมโทรม ถูกทำลายจนราบโล่ง แต่ต่อมาทาง
        หน่วยได้เริ่มปลูกต้น พญาเสือโคร่ง เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่า ในช่วงแรกเนื่องจาก ต้นพญาเสือโคร่งเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโต
        เร็วและยังมีดอกที่สวยงามอีกด้วยจนทุกวันนี้ต้น พญาเสือโคร่ง เป็นที่รู้จักกันนามของ ดอกซากุระเมืองไทย ที่สวยงามไม่
        แพ้ที่ใด

                              ฤดูกาลที่ ดอกนางพญาเสือโคร่ง ผลิบาน จะเป็นช่วงรอยต่อของปีใหม่ คือ ประมาณ สัปดาห์สุดท้ายของ
        เดือนธันวาคม เรื่อยไปจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคม แต่ทั้งนี้ช่วงเวลาผลิบานในแต่ละปีอาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง แนะนำ
        ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางทุกครั้ง
 
<< ย้อนกลับสถานที่ท่องเที่ยว