ข้อมูลหมู่บ้าน
                              

                          จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.แม่ฮี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน 4 หย่อมบ้าน ประชากรทั้งสิ้น 3500 คน
      แยกเป็นชาย 1782 คน หญิง 1718 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 10.56 คน / ตารางกิโลเมตร จำแนกรายหมู่บ้านดังนี้