วิสัยทัศน์/พันธกิจ
                                    “ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข สาธารณสุขก้าวหน้า เศรษฐกิจพึ่งพา การศึกษาทั่วถึง เกษตรปลอดสาร และการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม”

     ยุทธศาสตร์
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
             1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
             1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการส่งเสริม  การลงทุนพาณิชกรรม หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
             2.1 การพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ
             2.2 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ
             3.1 การส่งเสริมการเรียนรู้  การศึกษา
             3.2 การขจัดปัญหาความยากจน
             3.3 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬา และนันทนาการ
             3.4 การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
             4.1 การส่งเสริมสนับสนุน  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
             4.2 การสืบทอดวัฒนธรรมและการจัดการแหล่งเรียนรู้
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             5.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
             6.1 การพัฒนาและการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
             6.2 การพัฒนา การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
             7.1 การสร้างจิตสำนึก และพัฒนาขีดความรู้ความสามารถบุคลากรภาครัฐ
             7.2 การตรวจสอบและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
             7.3 การปรับปรุง กฎระเบียบ วิธีการทำงานและการสร้างแรงจูงใจ
 
     พันธกิจ
     1. ด้านการพัฒนาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการจัดการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
         การ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การจัดการคัดแยกขยะ การรักษาแหล่งน้ำ
     2. ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาโดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเมืองที่ทันสมัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบการศึกษาสู่เทคโน
         โลยีที่
ก้าวไกลและทันสมัย  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและละบริการ
     3. ด้านเศรษฐกิจโดยพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน พัฒนาด้านอาชีพอันสุจริต การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
         พอเพียง
     4. ด้านการพัฒนาทางการเมืองและบริหารจัดการ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมของประชาชน
         ปราบปราม
 ผู้มีอิทธิพล  ยาเสพติด  การทุจริตภายในองค์กร  และการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้
     5. ด้านการทะนุบำรุงศาสนา โดยการซ่อมแซมบูรณะศาสนสถานของทุกศาสนา การส่งเสริมการเป็นพุทธบริษัท และการ
         ส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา
 
     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบประหยัดและสมประโยชน์
     2. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
     3. การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม
     4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนพึ่งตนเอง
     5. การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริหารแบบไม่ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิม